Frequently asked questions

Ang San Jose Koop ay isang kilusang pampamayanan para sa tulong pinansyal na pagmamay-ari, pinangungunahan at tinatangkilik ng mga kasapi nito. Ito ay binubuo ng mga taong may iisang layunin: upang magkaroon ng mas dekalidad na buhay sa pamamagitan ng pag-iimpok ng magkakasama at pagpapahiram ng pondo sa mga kasapi na may mababang tubo nang makatulong sa pag-unlad ng kanilang mga negosyo o anumang mapagkukunan ng kanilang kita at upang mabago ang kanilang panlipunang kamalayan.

Ang Kooperatiba ay pagmamay-ari ng mga kasapi nito. Kung saan, sila ang pinakamakapangyarihan tuwing may Pangkalahatang Pagpupulong.

KATANGIAN SA PAGSAPI

 • 18 taong gulang pataas
 • Filipino Citizen
 • Naninirahan/Nangungupahan sa nasasakupan ng Luzon;
 • Empleyado ng Pamahalaan o may Bahay- Kalakal sa nasasakupan ng pamamahala ng Luzon

KINAKAILANGAN SA PAGSAPI

 • Dumalo sa PMES (Pre-Membership Education Seminar)
 • 2 ID Pictures
 • Kopya ng 2 valid ID
 • Fees:
  • Php 7,150 – Regular Membership
  • Php 1,950 – Minimum Membership
 • Bayad ang kabayaran sa pagsapi at ang minimum na bahagi ng kapital na kinailangan sa pagsapi
 • Hindi nagpapabaya sa pagbabayad ng kanyang pananagutan sa mga pautang bilang ng ika-31 ng Disyembre bago ang araw ng Pangkalahatang Pagpupulong;
 • Hindi lumabag sa kahit anumang batas pangkooperatiba, mga inilabas pang-administratibo ng CDA, Artikulo ng Kooperasyon at mga By-Law nito, mga tuntunin at kundisyon sa pagsang-ayon at mga pagpapasiya,  patnubay at regulasyon na pinalaganap ng Lupon ng mga Direktor at ng buong samahan.
 • Dumalo sa Pangkalahatang Pagpupulong at taunang pagtangkilik sa mga produktong pautang at pag-iimpok ng Kooperatiba alinsunod sa mga patakaran at patnubay.
 • Dapat ay dumalo sa nakaraang taunang Pangkalahatang Pagpupulong maliban sa mga sumusunod:
  • sa mga naospital na pinatunayan sa pagpapakita ng hospital bill
  • sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa na pinatunayan sa pagpapakita ng passport
  • at sa mga may nasawi na kamag-anak hanggang ikalawang antas ng pagkakamag-anak. Ito ay dapat maipagbigay-alam sa kooperatiba sa loob ng 15 araw pagkatapos ng araw ng Pangkalahatang Pagpupulong
 • Taunang tinatangkilik ang mga produkto ng pautang at pag-iimpok ng kooperatiba maliban sa mga kasapi na 70 taong gulang at pataas.
 • Damayan/Damay-Impok Program (Life Insurance Benefit)
 • Discounts from San Jose Koop Business Partners
 • Damay-Impok Advances
 • Business Signage Program
 • Free Check-Up at San Jose Koop Clinic
 • Group Insurance
 • Sponsored Zumba as part of Health and Wellness Program
 • Allowance for Members entitled to vote during General Assembly
 • Funeral Wreath for Deceased Member
 • Discounted Laboratory Tests
 • Medical Mission
 • Dental Awareness Program
 • Scholarship Program for Member’s Children
 • Free Livelihood Training / Seminar

Ang bahagi ng kapital ay kumikita ng 8% hanggang 12% kada taon at ang pinakamalaking halaga na maaaring ideposito dito ay katumbas ng 10% ng kabuuang halaga ng pag-aari ng San Jose Koop.

Ang inaasahang dalas ng paghuhulog sa Damay-Impok Savings ay kada dalawang buwan. Ang mga halaga na ikinakaltas sa Damay-Impok Savings ay napupunta sa pinagsama-samang mga pondo na inilalaan bilang suportang-pinansyal o abuloy sa mga naiwang benepisyaryo ng mga pumanaw na kasapi.

 • Para sa mga MIGS, isang araw kung kumpleto ang mga lagda ng kasapi at mga co-maker
 • Para sa mga kasaping unang beses pa lamang manghihiram, isa (1) hanggang dalawang (2) linggo kasama ang CI at pagkukumpleto ng mga kinakailangang dokumento

Copyright 2022 - San Jose Koop

Copyright 2022 - San Jose Koop

Close Menu